หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

SSRU ADMIN
14 กันยายน 2564 17:24:10


วันที่ 14 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Google meet