หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ

admin tong
2022-03-15 10:25:07

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ โดยบรรยายให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี