หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ SSRU Digital community
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ SSRU Digital community

admin tong
15 พฤษภาคม 2567 11:32:20


วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SSRU Digital community โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และจัดอบรมหลักสูตร Digital literacy โดยวิทยากรจาก ICDL Thailand พร้อมทดสอบวัดความรู้การประเมินสมรรถนะทักษะ Digital literacy ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Training Room 2-3