หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจความเรียบร้อยการใช้งานระบบรายงานตัวนักศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจความเรียบร้อยการใช้งานระบบรายงานตัวนักศึกษา วิทยาเขตนครปฐม

SSRU ADMIN
2021-03-16 17:30:05

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจความเรียบร้อยการใช้งานระบบรายงานตัวนักศึกษา วิทยาเขตนครปฐม

       วันที่ 16 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ  ตรวจความเรียบร้อยการใช้งานระบบรายงานตัวนักศึกษา ประจำปี 2564  วิทยาเขตนครปฐม ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม