หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11

SSRU ADMIN
16 สิงหาคม 2564 20:40:48

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11 ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ให้เกิดประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัวให้แก่คณาจารย์ในหน่วยงาน โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมผ่านระบบ Google meet