หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ ใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์วิทยบริการ ใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin tong
16 สิงหาคม 2565 09:19:51


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สถานที่ของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโยีสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ ศูนย์วิทบริการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และศูนย์วิทยบริการ