หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

SSRU ADMIN
2021-03-18 15:49:25

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

       วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่ การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส  รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์กร และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการบรรยาย  ห้องประชุม Conference ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ