หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม KM ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
กลุ่ม KM ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

admin tong
2022-01-19 15:26:44


วันที่ 19 มกราคม 2565 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1  โดยกลุ่ม KM ห้องสมุด ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน KM ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี ได้ติดตามความก้าวหน้าและให้แนวทางการดำเนินงาน KM ต่อไป การประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet