หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม (ร่าง) ตัวชี้วัดผลงาน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม (ร่าง) ตัวชี้วัดผลงาน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

admin tong
20 พฤษภาคม 2567 18:31:13


วันที่ 20 พฤษภาคม 2567   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม (ร่าง) ตัวชี้วัดผลงาน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ