หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแผนดำเนินการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแผนดำเนินการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

SSRU ADMIN
20 กรกฏาคม 2564 20:47:00


วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้  และบุคลากร ประชุมแผนดำเนินการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet