หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

SSRU ADMIN
21 มิถุนายน 2564 13:46:32

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google  meet