หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

SSRU ADMIN
2021-02-23 17:12:46

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร ร่วมประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet