หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ผ่าน Google Meet”
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ผ่าน Google Meet”

SSRU ADMIN
2021-03-23 18:55:04

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ผ่าน Google  Meet”

       วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ผ่าน Google  Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Web OPAC ออนไลน์ของห้องสมุด เพื่อชิงทุนการศึกษา โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
              สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา มีดังนี้  รางวัลชนะเลิศ นางสาวลักษณา แผวสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์(ทุนการศึกษา 
2,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายนิติ กล่อมสังข์  คณะครุศาสตร์ (ทุนการศึกษา 1,500 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาววันธิยา บานเย็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนการศึกษา 1,000 บาท) รางวัลชมเชย นางสาววิลาสินี ทองมีเอียด คณะครุศาสตร์ นางสาวพิชเนตร ชุ่มแจ่ม คณะครุศาสตร์ (ทุนการศึกษา 500 บาท) จำนวน 2 รางวัล