หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยกองทัพบก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยกองทัพบก

SSRU ADMIN
2021-06-23 17:24:06


สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยกองทัพบก

       วันที่ 23 มิถุนายน  2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และอาจารย์ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยการทัพบก  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดี และ พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก   รวมถึงผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31