หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยกองทัพบก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยกองทัพบก

SSRU ADMIN
2021-06-23 16:41:57


สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยกองทัพบก

       วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ร่วมต้อนรับ พลตรีมหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก และคณะผู้บริหารวิทยาลัยกองทัพบก
       โดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ได้บรรยายเกี่ยวกับ ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Documents) ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับรายละเอียดต่างๆในภาพรวม เช่น การสร้าง-ส่งเอกสารจากผู้รับไปยังปลายทาง การเขียนหนังสือราชการ บันทึกข้อความและคำสั่งต่างๆ และการลดใช้กระดาษของแต่ละหน่วยงานเพื่อประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงได้เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ ห้อง smart classroom ของศูนย์วิทยบริการ