หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

admin tong
2022-01-24 15:56:11


วันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย : e-Learning Association of Thailand นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ ICDL Foundation ในการบริหารมาตรฐานสากล ICDL ในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings