หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor ในรูปแบบออนไลน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor ในรูปแบบออนไลน์

SSRU ADMIN
25 มิถุนายน 2564 22:07:45


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย จัดอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor ในรูปแบบออนไลน์ Turnitin เป็นระบบการตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนของแต่ละ คณะ วิทยาลัย เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet