หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

SSRU ADMIN
2021-07-02 12:37:37

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากร เข้าประชุมมอบหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ