หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > การประชุมชี้แจงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
การประชุมชี้แจงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

admin tong
2021-10-26 11:56:42

(26 ต.ค.64) เวลา 09.00 น. นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจัวหวัดสมุทรสงคราม    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พร้อมด้วยนายวุฒิไกร  ประวัติพงษ์  บุคลากร เข้าร่วม การประชุมชี้แจงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ผ่านระบบ ผ่านระบบออนไลน์ Google meetซึ่งจัดขึ้นโดย กองบริหารงานบุคคล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระดับหน่วยงาน แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2565, คำอธิบายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากร  ,ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน  และแบบฟอร์มแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน