หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะ ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านนาพรุ จ.ระนอง เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวางแนวทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะ ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านนาพรุ จ.ระนอง เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวางแนวทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

admin tong
27 มกราคม 2565 10:00:49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะ ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านนาพรุ  จ.ระนอง เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวางแนวทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ " พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น" ระหว่าง วันที่ 22-24 มกราคม 2565 โดยมีชาวบ้านในชุมชนบ้านนาพรุ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว