หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อการจัดทำ Digital Transcript
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อการจัดทำ Digital Transcript

SSRU ADMIN
27 สิงหาคม 2564 21:30:19

วันที่ 27  สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสาร สำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet