หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล Call for Partnership
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล Call for Partnership

admin tong
2021-10-28 20:50:47


วันที่ 28 ตุลาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล Call for Partnership โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และแนะนำองค์กรรวมไปถึงภารกิจของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะดิจิทัล สําหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams