หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

admin tong
2021-10-29 15:28:30

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet