หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม “การมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1” ผ่าน Facebook Live
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม “การมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1” ผ่าน Facebook Live

admin tong
2021-11-29 19:48:21


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านช่องทาง Facebook Live โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายในหัวข้อ พลิกโฉมตัวเองอย่างไรให้ทันโลก”  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี บรรยายในหัวข้อ “Reinventing University ก้าวสู่การเป็นมหาลัยดิจิทัล”  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ บรรยายในหัวข้อ พลิกโฉมยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการด้านงานบริหารรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรรยายในหัวข้อ งานวิจัย :  ตอบโจทย์ แก้ปัญหา  เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สกฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายในหัวข้อ พลิกโฉมกิจการนักศึกษา เพื่อสวนสุนันทา สู่ความเป็นเลิศและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม บรรยายในหัวข้อ แนวทางการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการณ ห้องประชุมห้องประชุม Conference Room ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ