หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 11
สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 11

admin tong
30 พฤษภาคม 2567 14:05:01


วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วม การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยก้าวหน้าด้วย AI สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จันทบุรี