หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

admin tong
30 กันยายน 2565 08:27:17


วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ในรูปออนไลน์ผ่าน Google Meet