หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเข้าร่วม เสวนา/อภิปรายในโครงการ เสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวทางดำเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเข้าร่วม เสวนา/อภิปรายในโครงการ เสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวทางดำเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

admin tong
30 กันยายน 2565 08:30:47


วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเข้าร่วม เสวนา/อภิปรายในโครงการ เสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวทางดำเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา/อภิปราย จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting