หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม “การมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2” ผ่านระบบ Facebook Live
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม “การมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2” ผ่านระบบ Facebook Live

SSRU ADMIN
09 กรกฏาคม 2564 17:57:47วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ผ่านช่องทาง Facebook Live โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายในหัวข้อ “มิติใหม่สวนสุนันทา : มืออาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ