หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

SSRU ADMIN
17 มกราคม 2562 15:56:22

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ได้กล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” ให้แก่บุคลากรของสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพล จันทร์ฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะนานาชาติภายในปี 2573 โดยตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องประชุมศูนย์สื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ


ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา