หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

SSRU ADMIN
28 พฤษภาคม 2561 10:36:42

บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีและ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย

โดยการบรรยายในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาทของการใช้เทคโนโลยี และการใช้สื่อ social media เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา