หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทของ ARIT ในการพัฒนา ICT ในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for ICT Development in Thailand 4.0)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทของ ARIT ในการพัฒนา ICT ในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for ICT Development in Thailand 4.0)

admin admin2
2019-02-11 11:35:29

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance ARIT)  กลุ่มย่อยที่ 3 บทบาทของ ARIT ในการพัฒนา ICT ในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for ICT Development in Thailand 4.0) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ , ดร.สิริวัฒน์ เกษมวัฒนาโรจน์ , รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงได้รับคำแนะนำจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงในการจัดการระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์