หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search และ การจัดทำ website ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search และ การจัดทำ website ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

admin admin2
2019-05-14 16:01:45

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรม Academic Search และ แนะนำการทำเว็บไซต์โดยใช้ Moodle ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย นายณัฐ พลอยอ่อง ,นางสาวสุธาสินี ยกระดับชั้น ,นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เป็นวิทยากรร่วมในการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ข้อมูล มคอ., งานวิจัย ,วารสาร ,ผลงานทางวิชาการ ของแต่ละบุคคล และแนะนำวิธีการนำเข้าข้อมูลใน website ส่วนตัว โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและใช้งานได้ด้วยตนเองได้ที่ www.academicsearch.ssru.ac.th การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นณ ห้อง คอมพิวเตอร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์