หน้าหลัก > ข่าว > > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

SSRU ADMIN
31 สิงหาคม 2561 10:49:32

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์ ครั้งที่ 3/2561นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และตัวแทนคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ ร่วมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย และการปรับปรุงเว็บไซต์ ครั้งที่ 2/2560 รายงานผลการดำเนินงาน 3.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.6.1 การปรับปรุงเว็บไซต์ ทบทวนการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องสืบเนื่อง ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room1 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ