หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 7
การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 7

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:53:40

การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 7

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ ได้เข้าร่วม การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7 เรื่อง การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น