หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียด โครงการสำหรับการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ (Fast Track) / โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ครั้งที่ 1/2562
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียด โครงการสำหรับการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ (Fast Track) / โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ครั้งที่ 1/2562

admin admin2
2019-05-17 11:19:21

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียด โครงการสำหรับการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ (Fast Track) / โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5