หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:51:29

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการบริหารสำนักฯ

โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐาน ICT รายงานการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพื่อสร้างเว็บบอร์ด รายงานการปรับเปลี่ยนเมนูในหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) รอบ 6 เดือน และพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#ssru

#library

#arit

www.facebook.com/ssru.library

www.facebook.com/ITCenterSSRU

www.arit.ssru.ac.th

www.library.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th