หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562

admin admin2
2019-01-21 10:51:47


วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
โดยในที่ประชุมมีเรื่องเสนอให้ทราบ ได้แก่ การติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานการติดตามการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Facebook แปลภาษาอังกฤษ ของการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1 อาคาร 31 ชั้น 2