หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สัมมนากลุ่มย่อย “ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค4.0
สัมมนากลุ่มย่อย “ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค4.0

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:53:18

สัมมนากลุ่มย่อย “ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค4.0


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ ได้เข้าร่วม สัมมนากลุ่มย่อย “ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในยุคประเทศไทย 4.0”

ตามกลุ่มงานย่อยซึ่งแยกออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่


กลุ่มที่ 1 งานบริหารจัดการสำนักงาน

วิทยากรกลุ่มย่อย อาจารย์ ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


กลุ่มที่ 2 งานเทคนิคสารสนเทศ

วิทยากรกลุ่มย่อย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

อดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


กลุ่มที่ 3 งานบริการสนเทศ

วิทยากรกลุ่มย่อย อาจารย์ชัยวัฒน์ น่าชม

นักเอกสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


กลุ่มที่ 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากรกลุ่มย่อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง

อดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


โดยมีการสรุปหาแนวทางความร่วมมือ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้อง audio visual material ขั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี