หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track)

admin admin2
2019-03-20 14:54:10


วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  โดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานผู้รับผิดชอบ ในกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านวิชาการแลละการเรียนการสอน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการบริการ ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ด้านการจัดหารายได้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน (Fast Track)  ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์มีกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี