หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin admin2
2019-02-25 11:13:50

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างของหน่วยงาน ระบบการบริหารการจัดการสารสนเทศของสำนักฯ โดยมี นางอนงค์ มะลิวรรณ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และนางชนิดา ชิราพฤกษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ ร่วมให้ข้อมูลในส่วนงานต่างๆพร้อมนำชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์วิทยบริการ