หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

admin admin2
2019-03-28 13:55:54


วันที่ 22 มีนาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) รองศาสตราจารย์ดร. สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการ โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2562 (Fast track) ด้านที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (เดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) รอบ 5 เดือน ,รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) รอบ 5 เดือน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปี 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2