หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเครื่องมือพัฒนาองค์กร (หมวด 3 ลูกค้า)
ประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเครื่องมือพัฒนาองค์กร (หมวด 3 ลูกค้า)

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:51:56

ประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเครื่องมือพัฒนาองค์กร (หมวด 3 ลูกค้า)

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเครื่องมือพัฒนาองค์กร (หมวด 3 ลูกค้า) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุพินดา คูณมี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมรับฟังและแบ่งกลุ่มร่วมสรุปภาพรวมของส่วนงานแต่ละฝ่าย รวมไปถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ณ ห้อง Conference 1 ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา