หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) ครั้งที่ 3/2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) ครั้งที่ 3/2562

admin admin2
2019-05-02 11:18:12

              

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast Track) ครั้งที่ 3/2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในด้านที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รอบ 8 เดือน รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook และเว็บไซต์ การแปลข่าวภาษาอังกฤษ รอบ 8 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.5.1 การพัฒนาการปรับปรุงเว็บไซต์ รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ 6 เดือน โดยการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 2 -3 อาคาร 31 ชั้น 2