หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี 2561
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี 2561

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:55:29

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี 2561


วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางกองกลางสำนักงานอธิการบดีได้จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี 2561 ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากอัคคีภัยจะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความพร้อมและรับมือกับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามเสน ทำหน้าที่ซักซ้อมและจำลองเหตุการณ์ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง

สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ทางบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมอบรมกับเจ้าหน้าที่ของมหาลัยจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ป้องกันเหตุ สามารถนำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าถึงพื้นที่ได้ทันท่วงที รวมไปถึงให้ความช่วยเหลืออพยพเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ได้มากที่สุด


ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ