หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวด "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวด "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"

SSRU ADMIN
02 พฤษภาคม 2562 10:39:06


วันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมในโครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา" ครั้งที่ 2 โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงาน “รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1" ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลระดับบุคคล (รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร) จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางอนงค์ มะลิวรรณ์ ,นางชนิดา ชิราพฤกษ์ ,นางศิริภรณ์ โกมลสิงห์ ,นางสาวจริยพร บัวระพันธ์  ในการแต่งกายแบบประเพณีร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยของบุคลากร รวมถึงอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย