หน้าหลัก > ข่าว > > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2018-11-19 10:15:10


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๕,๕๐๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)


ขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบ และอนุโมทนาโดยทั่วกัน

รวีโรจน์ เรื่อง / รังสรรค์ ภาพ