หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > การรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
การรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

admin admin2
2019-03-14 13:18:52

สุมนต์ จิตต์สาคร และประภาส พาวินันท์.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). การรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษ            จากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. อินฟอร์เมชั่น. 25(2), 31-42.

    

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.การรัยสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านสือสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 3.ปัญหาการรัยสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 4.เพื่อเปรียบเทียบการรับสารสนเทศ ปัญหาการรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำแนกตามเพศ อายุ และกลุ่มสาขาวิชา

Download