หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 9
การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 9

admin admin2
2019-03-14 13:23:36

อัมไพวรรณ เดชะชาติ. (2561, กรกฎาคม-สิงหาคม). การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุล          ช่างรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่9. ศิลปากร.  61(4), 30-43.


         โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างชัดเจนมีรูปแบบการแสดง รวมถึงแผนอื่นๆซึ่งถือเป็นจารีตในการแสดง แม้ว่าการแสดงโขนจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดโดยหน่วยงานภาครัฐคือ กรมศิลปากร แต่ฏ้ยังได้รับการอุปภัมภ์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Download