หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว

admin admin2
2018-10-22 18:20:47


บรรพต วิรุณราช.  (2561, มกราคม-มีนาคม).  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูง          อายุต่อการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์.  56(1), 149-168.


        ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อชมประวัติศาสตร์ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจตามลำดับความสำคัญคือ

     1. ปัจจัยทางการตลาด

     2. ปัจจัยการบริหารจัดการ

     3. ปัจจัยผู้ประกอบการ