หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > แนะนำอ่านบทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้เรื่องเครื่องแต่งกายฝ่ายในวังสวนสุนันทา
แนะนำอ่านบทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้เรื่องเครื่องแต่งกายฝ่ายในวังสวนสุนันทา

admin admin2
2021-05-24 10:25:33

แนะนำอ่านบทความวิจัย

เรื่อง "การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้

เรื่องเครื่องแต่งกายฝ่ายในวังสวนสุนันทา


ผู้นิพนธ์

        ธนากร อุยพานิชย์ และ นุชจรีย์ เมืองแตง Thanakorn Uiphanitandand and Nuchjaree Muangtaeng


        วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

Journal of Academic Information and Technology  Volume 1 Issue 1 (January-June 2020)

----------------------------------------------


อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT/article/view/14

และสามารถสืบค้นบทความได้จากwww.jait.ssru.ac.th หรือ https://scholar.google.com/